Wasatiyah Dalam Pengajian Islam Bersanad (Edisi no. 10/August 2016)

Nota: Hakcipta penerbitan artikel ini dimiliki oleh Pergas. Tidak dibenarkan mengulang cetak artikel ini di mana-mana wadah penerbitan lain dan dalam bentuk apa jua bentuk tanpa izin dari Pergas. Namun, keizinan diberikan untuk mengongsi artikel ini melalui alamat url yang asal.

Segala pendapat yang yang dikemukakan oleh para penulis artikel adalah milik penulis dan tidak mewakili pendirian rasmi Pergas, kecuali jika dinyatakan sedemikian secara tersurat oleh Pergas.

———————————

quran bersanad

Oleh Ustazah Sakinah Saptu

Mekanisme sanad[1] dalam pengajian Islam atau lebih dikenali sebagai pengajian bersanad didapati masih diteruskan di Singapura.

Walaupun ia hanya dikendalikan sebagai kursus, kuliah singkat dan mingguan, ia tetap mendapat sambutan baik dari masyarakat Islam setempat.

Justeru, didapati hampir setiap institusi yang menyediakan khidmat pengajaran Al-Quran di Singapura memperkenalkan kursus talaqqi Al-Quran secara bersanad sebagaimana yang terdapat di Darul Quran Singapura (DQS), Masjid Omar Kampong Melaka, Darul Huffaz, Markaz Al-Jazari dan Pergeraq (Persatuan Guru-Guru Al-Quran Singapura).

Selain itu, terdapat juga pusat pendidikan agama seperti Tradisi Halaqah Singapura yang berusaha melestarikan pengajian bersanad bagi kitab Sahih Al-Bukhari dan Jami` Al-Tirmidhi.

Malah, Persatuan Guru-Guru Agama Singapura (PERGAS), turut mengorak langkah dengan menganjurkan Majlis Talaqqi Asatizah.

Antara program talaqqi yang pernah dianjurkan ialah majlis pembacaan kitab Al-Tuhfah Al-Saniyyah Bi Sharh Muqaddimah Al-Ajrumiyyah, disampaikan oleh Shaikh Ahmad Saad.

Peserta yang menghadiri secara penuh selama lima hari diberikan sijil bersanad di akhir majlis tersebut.

Minat terhadap pengajian bersanad

Kesedaran untuk mengekalkan sistem sanad adalah satu fenomena baik agar pengajian berbentuk tradisi ini dihidupkan dan tidak mati ditelan arus globalisasi.

Namun begitu, keterujaan di kalangan penuntut ilmu terhadap pengajian Islam bersanad, melahirkan tanggapan bahawa semua ilmu agama perlu dipelajari secara bersanad (Munzir, 2008; Raja Ahmad, 2011a).

Justeru, ketiadaan sanad dalam pengajian Islam dianggap boleh menyebabkan ilmu tersebut ditolak, lantaran tiada kesinambungan sanad sehingga Rasulullah s.a.w.

Isu ini sekaligus menyebabkan kredibiliti agamawan yang tidak mendapat pendidikan agama secara bersanad, seperti graduan pengajian Islam dari universiti dipertikaikan (Fathurrahman Karyadi, 2013; Yuki Shiozaki, 2015; Uci Sanusi, 2013) oleh penuntut ilmu pro-pengajian bersanad.

Faktor penolakan graduan universiti berlaku, lantaran pelajar dari universiti tidak mewarisi sanad dari guru (Raja Ahmad, 2011b; Yuki Shiozaki, 2015; Zainul Milal, 2015) dan pengajian di universiti dianggap sebagai sistem beracuankan Barat (Raja Ahmad, 2011a).

Namun, menurut Mohd Asri (2011) isu tersebut berlaku akibat tidak faham terhadap tujuan sanad yang asalnya untuk menilai kredibiliti perawi yang terkandung dalam jalur periwayatan hadis. Penilaian ini bertujuan bagi menentukan status sesebuah hadis, sama ada ianya diterima atau ditolak.

Selain itu, Firanda (2012) menjelaskan faktor berlakunya salah faham terhadap sanad tersebut iaitu salah faham terhadap frasa “Al-isnad min al-din” (Isnad itu adalah sebahagian dari agama)[2] yang dituturkan oleh Ibn Al-Mubarak. Menurut beliau lagi, kesalahfahaman tersebut melahirkan tanggapan bahawa apa sahaja ilmu berkaitan agama Islam perlu kepada sanad, jika tidak ianya adalah satu kebatilan yang perlu ditolak.

Justeru persoalannya, benarkah ketiadaan sanad dalam pengajian Islam menyebabkan keterputusan ilmu dari Nabi s.a.w?

Aplikasi sanad dalam bidang hadisold azhar

Dalam sejarah awal perkembangan sanad, kajian dan perbahasan mengenainya tertumpu dalam bidang hadis. Tapi pada masa tersebut, sanad belum lagi bertapak secara rasmi sebagai sebuah mekanisme yang dititik beratkan dalam penyampaian hadis.

Apa yang ada pada masa tersebut ialah, penyampaian yang diketahui dari siapa dan dari mana sumber penyampaiannya (Al-A`zami, 1992). Setelah berlakunya fitnah besar (pembunuhan Saidina Uthman dan konflik antara Saidina Ali dan Muawiyah), keprihatinan terhadap sanad semakin dipertingkatkan oleh para sahabat (Al-Khatib, Muhammad `Ajjaj, 1988; Al-Siba`i, 2003; Al-Zahrani, 2010).

Sanad seterusnya dibangunkan oleh generasi selepas mereka sehingga menjadi satu sistem yang tersusun dari sudut teori dan praktikal.

Ini bermakna, aplikasi sanad secara serius pada awalnya menumpukan kepada penyampaian hadis dan bukan selainnya.

Aplikasi sanad dalam bidang hadis juga dapat dilihat pada kata-kata para sahabat dan tabiin yang menyentuh tentang kepentingan sanad.

Kesemua kata-kata mereka merujuk kepada periwayatan hadis (Firanda, 2012). Contohnya ialah kata-kata Ibn al-Mubarak tentang sanad, “Sanad itu adalah sebahagian dari agama. Tanpa sanad, sesiapa sahaja akan berkata apa yang dia kehendaki.”

Kata-kata ini disalahfahami bahawa sanad meliputi semua ilmu pengajian Islam. Sedangkan dalam kitab Sahih Muslim, perkataan Ibn al-Mubarak tersebut berada di bawah bab yang bertajuk, “Bab penjelasan bahawa sanad ialah sebahagian dari agama dan riwayat tidak boleh (diambil) kecuali dari para perawi thiqah. Mengkritik (menjelaskan aib) perawi yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka dibolehkan, bahkan wajib (hukumnya). Ia tidaklah termasuk dalam ghibah yang diharamkan tetapi merupakan bentuk pembelaan terhadap syariat yang mulia.”

talaqqiMenurut Firanda (2012), kata-kata Ibn Al-Mubarak tersebut diletakkan di bawah tajuk yang berkaitan dengan pengambilan riwayat hadis. Untuk menguatkan kenyataannya, beliau menjelaskan lagi bahawa dalam bab yang sama mengandungi kata-kata Sa`ad bin Ibrahim yang menjelaskan tentang kewajipan hanya meriwayatkan dari perawi yang thiqah.

Sebelum itu pula, terdapat kata-kata Ibn Sirin yang menekankan keperluan mengenalpasti perawi yang menyampaikan hadis selepas berlakunya fitnah.

Kesemua ini jelas menunjukkan bahawa aplikasi sanad pada awalnya adalah bersangkut paut dengan hadis bukan untuk semua disiplin ilmu pengajian Islam.

Oleh itu, tidak benar dakwaan bahawa sanad perlu dalam semua disiplin ilmu pengajian Islam dan ketiadaan sanad menyebabkan sesuatu ilmu itu tertolak.

Aplikasi sanad dalam pengajian Islam

Aplikasi sanad dalam semua disiplin ilmu pengajian Islam pula berlaku setelah sanad dibangun sebagai sebuah sistem yang mudawwan (tersusun) dari sudut teori dan praktikal.

Para ulama telah menjadikan sistem sanad hadis sebagai contoh untuk diaplikasikan dalam disiplin ilmu pengajian Islam yang lain.

Atas dasar itu, Abu Ghuddah (1992) berpendapat bahawa “sanad dijadikan sebagai asas dalam penyampaian ilmu, agar ilmu diperoleh melalui jalan periwayatan yang benar”.

Dengan kata lain, sistem sanad yang terdapat dalam hadis dijadikan sebagai model untuk disiplin ilmu pengajian Islam yang lainnya.

Pendapat Abu Ghuddah (1992) tersebut sejajar dengan kajian Ahmad Shakir (1996), Azyumardi Azra (2011), Al-A`zami (2003), Gorke (2011), Graham (1993), dan Md Nor Abdullah (2009).

Menerusi kajian Graham (1993) beliau menyatakan bahawa “sanad berfungsi sebagai mekanisme yang berautoriti untuk pemindahan semua pembelajaran dan kesarjanaan dalam Islam”.

Ahmad Shakir (1996) pula berpendapat bahawa para ulama dalam bidang selain hadis telah mengambil contoh sistem sanad daripada ulama hadis.

Manakala, dalam tinjauan Md Nor Abdullah (2009) menyatakan bahawa sejarah peradaban silam sama ada dalam kajian sejarah, bahasa dan sastera terpengaruh dengan sarjana hadis ketika mengkritik riwayat dan dirayat lantaran itu mereka menititikberatkan tentang kajian sanad.

Kenyataan Md Nor Abdullah (2009) tersebut disokong oleh Gorke (2011) dengan menyatakan bahawa “Ulama Maghazi (sejarah) terpengaruh daripada ulama hadis tentang aspek periwayatan formal. Oleh itu, penggunaan sanad yang menjadi tulang belakang kepada ilmu hadis telah menjadi penting dalam bidang Maghazi (sejarah)”.

Namun, Azyumardi Azra (2011) pula melihat pengaruh sanad dari sudut yang berbeza. Beliau menjelaskan bahawa kiyai di pesantren Jawa telah membina rangkaian intelektual mereka melalui rantaian intelektual pengetahuan agama (intellectual chains of Islamic knowledge).

Justeru, beliau berpendapat rantaian ini adalah rangkaian yang terinspirasi daripada periwayatan hadis dengan menggunakan sistem sanad yang kemudiannya diadaptasi kepada silsilah tariqah.

Pengaruh sistem sanad hadis dilihat hebat lantaran berjaya diaplikasi dan diadaptasi ke luar bidang hadis. Atas dasar itu, Al-`Azami (2003) dalam kajiannya memperakui kehebatan sistem sanad dengan menyatakan bahawa “kehebatan sistem ini telah terbukti apabila ia menjangkau luar dari literatur hadis”.

Sebagai contoh hasil kerja ulama yang telah mengaplikasikan sanad ialah kitab tafsir oleh Abd Al-Razzaq Al-San`ani (w211H), dalam bidang sejarah, kitab Tarikh Al-Tabari oleh Ibn Jarir Al-Tabari (w310H) dan, dalam bidang Fiqh pula, kitab Al-Umm oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi`i (w203H).

Terdapat juga kitab-kitab sastera dan cerita rakyat yang mengguna sistem sanad seperti kitab Al-Bayan Wa Al-Tabyin oleh Al-Jahiz (w255H) sehingga Al-A`zami (2003) ketika mengulas tentang kitab cerita rakyat tersebut beliau, berkata:

“Menariknya didapati bahawa walaupun ia adalah cerita karut tetapzaytunai ia telah dipetik melalui saluran sanad yang betul dan jika bahan tertentu penulis diambil dari buku yang mana dia tidak mempunyai sijil (untuk menyampaikan), dia menyatakan dengan jelas: “Saya telah menyalin ini dari buku sekian dan sekian”.”

Hal ini jelas menunjukkan bahawa aplikasi sanad di luar bidang hadis adalah amalan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu lantaran terinspirasi dari sistem sanad yang terdapat dalam bidang hadis.

Namun ia bukan satu justifikasi yang tepat untuk mengatakan bahawa ketiadaan sanad dalam pengajian Islam menjadi penyebab kepada keterputusan kesinambungan ilmu dari Rasulullah s.a.w.

Adakah sanad satu kemestian dalam pengajian Islam?

Adakah tradisi aplikasi sanad sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, menjadikan sanad sebagai satu kemestian sebagaimana yang difahami oleh pihak pro-pengajian bersanad?

Menurut Mohd Asri Yusuf (2012) tidak ada kemestian sanad untuk mempelajari sesuatu ilmu dalam pengajian Islam.

Beliau menjelaskan bahawa pada zaman ini, keberadaan sanad berfungsi sebagai bentuk tabarruk (mengambil keberkatan).

Bahkan, menurutnya tidak ada yang mensyaratkan sesuatu ilmu tidak boleh diamalkan jika tiada sanad. Seseorang boleh sahaja beramal dengan isi kandungan sesebuah kitab, walaupun beliau tidak mempunyai sanad yang bersambung dari seorang guru kepada seorang guru hingga kepada Nabi s.a.w.

Selain dari itu, Al-Khatib Al-Baghdadi (1983) pula menjelaskan bahawa aplikasi sanad hanya wajar seandainya penulisan tersebut bersangkut-paut dengan hadis-hadis Nabi s.a.w seperti menulis hadis-hadis tentang tafsir Al-Quran, hadis-hadis maghazi, hadis-hadis berkenaan qiraat dan sebagainya.

Dalam konteks ini, penulisan hadis-hadis tersebut memerlukan kepada sanad kerana jika dibuang sanadnya dan hanya berpada dengan lafaz hadis akan “rosaklah peranannya dan tidak thabit hukum yang terkandung padanya lantaran sanad yang bersambung adalah syarat kepada kesahihan dan beramal dengannya.” (Al-Khatib Al-Baghdadi, 1983).

Jika sanad diaplikasi dalam penulisan yang tidak melibatkan hadis-hadis Nabi s.a.w. seperti penulisan yang mengandungi kisah orang-orang salih, hikayat orang zuhud dan ahli ibadah, nasihat-nasihat orang yang fasih serta kata-kata hikmah ahli sastera, Al-Khatib Al-Baghdadi (1983) berpendapat, “sanad yang diletakkan padanya adalah sebagai satu hiasan kepada kata-kata itu dan ia bukanlah syarat kepada melaksanakannya.”

Keterangan dari Mohd Asri Yusuf (2012) dan Al-Khatib Al-Baghdadi (1983) di atas, menunjukkan bahawa sanad tidak mesti dijadikan sebagai satu syarat dalam ilmu pengajian Islam kerana keberadaannya pada zaman kini lebih kepada untuk mengambil keberkatan dan sesuatu ilmu itu pula boleh diamalkan walaupun tanpa bersanad.

 testKesimpulan

Mengaplikasi sistem sanad dalam ilmu selain hadis tidak menjadi satu kesalahan. Malah, ia merupakan satu tradisi yang diwarisi daripada para ulama dalam pengajian Islam yang harus dikekalkan.

Namun, mengekalkannya bukan bermakna mengaplikasikannya kepada semua ilmu pengajian Islam dan menafikan ilmu lain yang diambil secara tidak bersanad.

Setiap institusi pengajian Islam walaupun dikendalikan secara tidak bersanad, layak untuk diterima dengan syarat mengajarkan ilmu agama sesuai dengan kehendak syara`.

Pengajian bersanad hanya satu bentuk pengajian alternatif bagi menyemarakkan pengajian Islam dan menghidupkan tradisi pembelajaran para ulama mutaqaddimun.

Sikap wasati dalam isu yang dibicarakan ialah menyokong pengajian bersanad dan dalam masa yang sama tidak mempertikaikan kredibiliti graduan dan ilmuwan Islam yang tidak melalui pendidikan secara bersanad.

 

_____________________

 Nota:

[1]Ungkapan mekanisme sanad dalam konteks perbahasan ini dimaksudkan sebagai satu sistem yang menggerakkan pemindahan hadis atau ilmu pengajian Islam dengan adanya kesinambungan dari seorang individu kepada seorang individu yang lain sehingga sampai kepada sumber pertamanya. Definisi ini telah dipetik dari Muhammad `Ajjaj Al-Khatib, 1989; Ibn Jama`ah, 1986; Nur Al-Din `Itr, 1997, dengan pengubahsuaian oleh penulis.

[2]Frasa tersebut telah diriwayatkan oleh Muslim dalam muqaddimah kitab Sahihnya bahawa Ibn Al-Mubarak berkata, “Sanad itu adalah sebahagian dari agama. Tanpa sanad, sesiapa sahaja akan berkata apa yang dia kehendaki.” (Muslim, 1991)

 

Rujukan:

 •  Abu Ghuddah, `Abd Al-Fattah. (1992). Al-Isnad Min Al-Din Wa Safhah Musyrifah Min Tarikh Sama` Al-Hadith `Inda Al-Muhaddithin. Beirut: Dar Al-Qalam.
 • Ahmad Shakir. (1996). Muqaddimah Al-Tab`ah Al-Ulaa. Dlm. Ibn Kathir. Al-Ba`ith Al-Hathith Syarh Ikhtisar `Ulum Al-Hadith (hlm. 73). Al-Riyadh: Maktabah Al-Ma`arif Li Al-Nasyr Wa Al-Tawzi`.
 • Al-A`zami, Muhammad Mustafa. (1992). Dirasat Fi Al-Hadith Al-Nabawiy Wa Tarikh Tadwinih. Jil. 2., Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy.
 • Al-A`zami, Muhammad Mustafa. (2003). The History of the Quranic Text From Revelation to Compilation: A Comparative Study With the Old Testament and New Testament. Leicester: UK Islamic Academy.
 • Azyumardi Azra. (2011). From IAIN to UIN: Islamic Studies in Indonesia. Dlm. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad & Patrick Joy (pnyt.). Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia, hlm. 43-55. Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan.
 • Fathurrahman Karyadi. (2013). Mengkaji Budaya Sanad Ulama Tanah Jawa. Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan informasi Islam, 14(1):85-94.
 • Firanda Andirja Abidin. (2012). Ketika Sang Habib Dikritik. t.tp: Naasirussunnah.
 • Gorke, Andreas. (2011). The relationship between Maghāzī and Hadīth in early Islamic scholarship. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 74, pp. 171-185.
 • Graham, William. (1993). Traditionalism in Islam. The Journal of Interdisciplinary History, 23(3):495-522.
 • Ibn Jama`ah, Muhammad bin Ibrahim, (1986). Al-Mihal Al-Rawi Fi Mukhtasar `Ulum Al-Hadith. Beirut: Dar Al-Fikr.
 • Al-Khatib Al-Baghdadi. (1983). Al-Jami` Li Akhlaq Al-Rawi Wa Adab Al-Sami`.Jil. 2. t.th:t.pt.
 • Al-Khatib, Muhammad `Ajjaj. (1989). Usul Al-Hadith `Ulumuh Wa Mustalahuh. Beirut: Dar Al-Fikr.
 • Md. Nor Abdullah. (2009). Sanad dalam Kajian Sastera Arab: Satu Tinjauan. Proceeding of the Malaysia Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization, ms. 367-373.
 • Mohd Asri Zainal Abidin. (2011). Hukum Mengaji Tanpa Sanad Sendiri. Lihat di http://drmaza.com/home/?p=1411  (30 Mac 2012).
 • Mohd Asri Yusof. (2012, February 3). Apakah Pada Hari Ini Pengajian Bersanad Menjadi Satu Kemestian?. Lihat di http://youtu.be/YXRgTF5AwG8
 • Muslim, bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. 1991. Sahih Muslim. Tahqiq: Al-Baqi, Muhammad Fuad. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
 • Munzir. (2008, Februari, 27). Re: Nasarudin albani. Lihat http://majelisrasulullah.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=5&func=view&id=12049&catid=9.
 • Nur Al-Din `Itr. (1997). Manhaj Al-Naqd Fi `Ulum Al-Hadith. Damsyiq: Dar Al-Fikr.
 • Raja Ahmad Mukhlis. (2011a). Ilmu Warisan Nabawi Merentasi Zaman (1): Tradisi Pengajian Ilmu Agama dalam Amalan Ulama. Lihat di http://mukhlis101.multiply.com/journal/item326 (22 Mac 2012).
 • Raja Ahmad Mukhlis. (2011b). Ilmu Warisan Nabawi Merentas Zaman (3): al-Turath al-Islami dalam Tradisi Keilmuan IslamLihat di http://mukhlis101.multiply.com/journal/item324 (22 Mac 2012).
 • Al-Siba`i, Mustafa. (2003). Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri`. Beirut: Dar Al-Warraq.
 • Uci Sanusi. (2013). Transfer Ilmu di Pesantren: Kajian mengenai Sanad Ilmu. Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim. 11(1):61-70.
 • Yuki Shiozaki. (2015). The Ulama Network as Conveyor of Islamic World Trends: Connecting Malaysian Politics to the Muslim Ummah through the Islamic Party of Malaysia (PAS). Dlm. Ken Miichi & Omar Farouk (pnyt.), Southeast Asean Muslims in the Era of the Globalization, ms. 86-101. UK: Palgrave Macmillan.
 • Zainul Milal Bizawie. (2015). Sanad and Ulama Network of the Quranic Studies in Nusantara. Heritage of Nusantara, International Journal of Religious Literature and Heritage, 4 (1): 23-44.
 • Al-Zahrani, Muhammad bin Matr. (2010).`Ilm Al-Rijal Nasy’atuh Wa Tatawwaruh Min Al-Qurn Al-Awwal Ila Nihayah Al-Qurn Al-Tasi`. Al-Riyadh: Maktabah Dar Al-Minhaj.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: